• Sztorik
  • 28.4.2021

Általános játékszabályzat és adatkezelési nyilatkozat Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft

Large-2019_10_Ingenio_authentic_lifestyle_06.jpg


Amennyiben külön, az adott játékra vonatkozó Játékszabályzat másképp nem rendelkezik a Tefal Facebook https://www.facebook.com/tefal.nelkulozhetetlen.otletek  illetve @tefalhu https://www.instagram.com/tefalhu/ Instagram oldalán indított nyereményjátékokra (A továbbiakban:”Játék”) a következők vonatkoznak:

Szervező és Bonyolító: Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft.
cím: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14., cégjegyzékszám: 13 09 081091  - a továbbiakban Szervező és  Bonyolító.

A Játék során a Tefal Facebook és @tefalhu Instagram Oldalán bejegyzés formájában (posztban) feltett kérdésre, játékfelhívásra kell Facebook és/vagy Instagram hozzászólás (komment) formájában választ adni.
Tippelős játék esetében a Facebook és/vagy Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetett nyeremény(eke)t a helyes megfejtést leggyorsabban (legkorábbi időpontban) megíró(k) kapjá(k), amennyiben teljesíti(k) a részvételi feltételeket. Amennyiben a kérdés mellett a megfejtések beküldésére vonatkozó határidő is szerepel és a határidőig nem érkezik helyes megfejtés, akkor a Nyertes az a Játékos, akinek válasza legközelebb áll a helyes megfejtéshez.
Sorsolásos játék esetén a Facebook és/vagy Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetett nyeremény(eke)t azok között sorsoljuk ki, akik a megadott határidőn belül teljesítik a Facebook bejegyzésben (posztban) és a játékszabályzatban meghatározott részvételi feltételeket.

Részvételi feltételek: a Játékban az a Játékos vehet részt, aki:
· 18. életévét betöltött, cselekvőképes magyar állampolgár és rendelkezik az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyigazolvánnyal
· a Tefal Facebook és @tefalhu Instagram Oldalán feltett kérdésre adott tippjét, válaszát megírta a játékot meghirdető bejegyzés alatt Facebook hozzászólásban
· a tipp beküldésének előfeltétele, hogy a Játékos elfogadja a Játékszabályzatot és Adatkezelési Feltételeket
· a Játék befejezésének napján élő Facebook és/vagy Instagram regisztrációval (fiókkal) rendelkezik. A Játékban minden Játékos csak egyszer tippelhet (kommentelhet) érvényesen. Amennyiben egy Facebook és/vagy Instagram felhasználótól több tipp (komment) érkezik, akkor a legutoljára beérkezett választ vesszük figyelembe. Érvényes és megegyező tippek (kommentek) esetén a gyorsabban (korábbi időpontban) beérkezett tipp(ek) (kommentek) beküldője a Nyertes.

A nyereményt mindig az aktuális Facebook és/vagy Instagram bejegyzésben (posztban) ismertetjük. A Nyertes(eke)t az üzenőfalon keresztül, illetve Facebook és/vagy Instagram hozzászólás (komment) formájában értesítjük, legkésőbb a Nyertes(ek) kiválasztását követő 2 munkanapon belül.

A nyeremény átvételével kapcsolatosan a jelentkező Nyertes(ek)nek privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben adunk tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a Nyertes(ek) részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket a Szervező a Privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben fogalmazza meg. Amennyiben a Privát Facebook és/vagy Instagram üzenetben történt kapcsolatfelvételtől számított 72 órán belül a Nyertes(ek)től nem érkezik válasz, akkor Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át vagy a helyes megfejtést beküldők közül új Játékost sorsoljon, vagy az időben a következő leggyorsabban válaszoló Játékost léptesse helyébe.

Általános rendelkezések

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Játékos a tipp Facebook és/vagy Instagram hozzászólásban (kommentben) történő megküldésével egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített Részvételi Feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a Részvételi Feltételeket - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül.

A Részvételi Feltételeket tartalmazó Játékszabályzatot a Szervező a https://blog.tefal.hu/altalanos-jatekszabalyzat-es-adatkezelesi-nyilatkozat internet címen teszi közzé. A Szervező biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti – folyamatos – elérhetőségét.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. Ha a Facebook és/vagy Instagram bejegyzésben (posztban) Szervező másképp nem rendelkezik, akkor a nyeremény(eke)t a Szervező biztosítja, illetve a nyeremény(ek) utáni adó és járulékterheket, valamint a nyeremény átadásával összefüggő költségeket Szervező fizeti meg. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek és kiadások a Nyertes(eke)t terhelik.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes. A Nyertes(ek) vállalja(k), hogy Szervező a nevét(üket), a nyerés tényét, illetve a nyeremény(eke)t Facebook és/vagy Instagram bejegyzésben kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye, az erre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozat és rendelkezések szerint.

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából eredő, illetve a Játékosok vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Kizárt személyek

A Játékot a Groupe Seb Central-Europe Kereskedelmi Kft szervezi. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó megbízottjai és alvállalkozói, továbbá az előbbiek közeli hozzátartozói, élettársaik, illetve akik a Játék marketing céljainak megvalósulásában közvetlen szerepet vállalnak, valamint azok közeli hozzátartozói a Ptk. 685. § b) pont szerint.

A Tefal Facebook és Instagram Oldalán indított promóciók függetlenek a Facebook-tól, a Facebook nem támogatja és nem vesz részt bennük, a játékokat kizárólag a Szervező indítja. Fenntartjuk a jogot a Játékszabályzat módosítására.

Adatvédelem, adatvédelmi nyilatkozat 

Szervező és Bonyolító Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

A Játékos által megadott személyes adatokat Szervező bizalmasan, a hatályos uniós és magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, a Játékos személyhez fűződő jogait mindenkor tiszteletben tartja. A Játékkal összefüggő adatkezelői feladatokat az üzemeltető látja el, míg az adatkezelés során Bonyolító adatfeldolgozói feladatokat lát el. 

Szervező megtesz minden lehetséges intézkedést a személyes adatok biztonságáért; az adatkezelés során tudomására jutó adatokat a lehető legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, a hatályos jogszabályok által lehetővé tett minden módon megvédeni azokat a különböző kockázatoktól, így különösen: jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, továbbítástól, nyilvánosságra hozataltól.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban írtak összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, különös tekintettel a következőkre: 

Ø a 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ­szabadságról (Infotv.); Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör­ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK. 

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A Játék során esetlegesen szolgáltatott személyes adatokat a Szervező a Játékosoknak a tipp vagy válasz Facebook és/vagy Instagram hozzászólásban történő megküldésével adott felhatalmazása alapján abból a célból kezeli és dolgozza fel, hogy a Játék nyertesének a nyereményt kézbesítse. 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatai kizárólag abban az esetben kezelhetőek jogszerűen, ha ahhoz Ön hozzájárul. Amennyiben személyes adataidat nem kívánja megadni, illetve azok kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, az adatszolgáltatást, illetve hozzájárulását megtagadhatja, azáltal, hogy a Játékban nem vesz részt, vagy adatait nem adja meg, a rendszerbe azokat nem viszi be. 

Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés a Játékos hozzájárulásán alapul (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja). Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Játékban történő részvétel a jelen szabályzatban meghatározott adatok közlését szükségessé teszi. 

Szervezőnek az alábbiakban meghatározott személyes adatokra van szüksége, amelyek rendelkezésre bocsátása Ön, mint a Játékban résztvevő személy részéről önkéntes. Szervező a Játék lebonyolítása, a nyeremények átadásának regisztrálása és a nyertesek nevének közzététele érdekében kezeli az adatokat. 

Szervező a következő adatokat kezeli: Játékos teljes neve, telefonszáma, postázási címe 

A Játékban való részvétellel a Játékos egyidejűleg elfogadja jelen tájékoztatóban rögzítetteket. 

Tekintettel az előbb írtakra, a felhasználó elfogadja, és kifejezetten kijelenti: hozzájárul ahhoz, hogy az üzemeltető a megadott személyes adatok tekintetében adatkezelést végezzen, illetve, hogy személyes adatait kezelje. 

Az adatkezelés jogalapja (az Infotv. fent hivatkozott szakasza mellett): az érintett önkéntes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. B) pont. 

A Játékos a megadott adatokat bármikor módosíthatja vagy azok törlését kérheti a Szervezőtől. Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott személyes adatok valódiságát Szervező a nyeremény átadását megelőzően, amennyiben ez szükséges - személyazonosító igazolvány alapján - leellenőrizze. 

A Játékos(ok) a tipp vagy válasz Facebook és/vagy Instagram hozzászólásban történő megküldésével minden tekintetben elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését, a Szervező pedig szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. 

Az adatkezelés időtartama: 
A Szervező a Nyeremény(ek) átvételét követő 2. naptári hónap végéig kezeli a Játékos(ok) Játék során megadott adatait. 

Szervező a következő társaságokat vonja be a Játék lebonyolítása érdekében az adatkezelésbe: 
- Lauritzen Instore Holding Zrt (Cégjegyzékszám: 01 10 047736) 
- GLS General Logistics Systems Hungary Kft (Cg: 13 09 111755) 

Játékos kérelmezheti a tájékoztatást adatai kezeléséről, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről; továbbá kérheti adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak törlését vagy zárolását. Szervező a tájékoztatást a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül teljesíti. 

Amennyiben Játékos az adatkezelést sérelmesnek tartja, tiltakozhat azok kezelése ellen, valamint bírósági jogorvoslatot kezdeményezhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. Játékos kötelességet vállal arra, hogy az űrlap kitöltése során kizárólag saját adatait rögzíti, és ezen adatok a valóságnak megfelelnek. Az adatok valódiságáért Játékos felel. Amennyiben a Játékos valótlan adatokat rögzít, vagy más személy adatait adja meg, a vonatkozó és polgári jogi, büntetőjogi és szabálysértési szabályok szerint felel. Szervező fenntartja jelen szabályzat egyoldalú módosításának jogát. A Játékszabályzattal és az Adatvédelmi rendelkezésekkel összefüggő esetleges jogvitákban a magyar jogszabályok irányadóak, és a Pp. szabályai szerinti magyar bíróságok illetékesek.

Tudna segíteni nekünk a honlapon?

Weboldalunk fejlesztése érdekében sütiket kell tárolnunk látogatóinkról.
Mindent kikapcsolni
Engedélyezzen mindent